การป้องกันโรคไข้เลือดออกและอุจจาระร่วง

ปัจจุบันการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยในการคิด-ทำเป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของชาวบ้านเอง ทำให้กิจจกรรมสุขภาพที่ทำตรงกับความต้องการของชาวบ้านมากที่สุด    ในการการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนจากอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน   ดังที่บทความวิจัย จากวารสารคสุภาพภาคประชาชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 สิงหาคม -กันยายน 2551

1.  ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

= Effect of Health Promotion Program in Hypertension Patients

โดย..วนัชพรรณ..อิ่มเอิบ….หน้า..13-17  คลิกอ่านบทความ

highbloodpress

คลิกชมวิดิโอ  ความรู้เกี่ยวกับ ความดันโลหิตสูง

http://www.youtube.com/watch?v=fUcLrdPJurU

2. ผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อความรู้และพฤตกรรมของแกนนำสุขภาพ

ประจำครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุจจาระร่วง ในเขตอำเภอ

ขุนตาล จังหวัดเชียงราย…โดย ขรรค์ชัย  ยามี…….หน้า 18-22   

คลิกอ่านบทความ dengue

คลิกชมวิดิโอ  เรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกในเมืองไทย

3. ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

อำเภอเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย…โดย บุญมี  แก้วจันทร์..หน้า 33-37

คลิกอ่านบทความ diabetic

คลิกชมวิดิโอ เกี่ยวกับ diabetic

4. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความต้องการตรวจเซลล์มะเร็งปาก

มดลูกของสตรีที่แต่งงานแล้ว  ตำบลมะค่า  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม..โดย นันทกา  คำวิสิทธิ์ พิทยา  พนิชนาพันธ์,  บวร  จอม

พรรษา,  ชูชาติ  อรรถเศรษฐัง…หน้า 45-48

คลิกอ่านบทความ     papsmear2

คลิกชมวิดีโอ  เกี่ยวกับ  papsmear

อ่านบทความอื่น ๆ   ทางออนไลน์ที่ http://phc.moph.go.th

แนะนำวารสาร

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

pch-moph_page_11

อ่านหน้าสารบัญ    pch-moph

ผลิตโดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาขวัญ  จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์   0-2590 – 1540

วัตถุประสงค์   1.  เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนา และผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ

ภาคประชาชน

2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนางานสุขภาพภาค

ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และองค์กรภาคประชาชน

Advertisements
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

3 thoughts on “การป้องกันโรคไข้เลือดออกและอุจจาระร่วง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s