ระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานจากการเก็บบันทึกประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานพยาบาล เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานสาธารณสุข แต่จากผลการวิเคราะห์พบว่า  สถานพยาบาลถูกเรียกเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน เกิดความสับสน ยุ่งยาก เพราะใช้โปรแกรมการเก็บที่แตกต่างกัน

จึงได้นำบทความการวิจัย เกี่ยวกับข้อมูลจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการงานสาธารณสุข สำหรับ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดนโยบายและดำเนินการด้านสาธารณสุข

ติดตามอ่านที่ลิงค์        health-care-management2

บทความนี้ตีพิมพ์ ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

(Journal of Health Research)

ปีที่  22   ฉบับที่  4  ตุลาคม – ธันวาคม  2551       ………………..หน้า  189-194

health-care-cover2

เจ้าของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 5  อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาฯ 62

ถนนพญาไท  ปทุมวัน  กทม.  10330

โทร.                 02 218 8152

โทรสาร           02 253 2395

e-mail             cphs@chula.ac.th

กำหนดออก      ราย  3  เดือน   (มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม)

วัตถุประสงค์วารสาร

ตีพิมพ์บทความวารสาร ในสาขา  bio-medical science  และ  socio-medical science.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s