กระทรวงสาธารณสุขชักชวน ทำ E-journal เต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ  มีหน่วยงานด้านวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในและนอกสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน  102  ราย   สำหรับสำนักยุทธศาสตร์  กรมการแพทย์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน  5  คน  ดังนี้คือ

1.  แพทย์หญิงอรพรรณ์    เมธาดิลกกุล     กลุ่มงานกฎหมายและเวชศาสตร์การแพทย์

2.  นางพรรณรา             เจริญยศ           งานโสตทัศนูปกรณ์

3.  นางสุวรรณ               สัมฤทธิ์            งานห้องสมุด

4.  นายพิศาล                โพธิ์ศรี             งานห้องสมุด

5.  นายพศวต                วงศ์กว้าง          ฝ่ายอำนวยการ

ความเป็นมา   คุณอัญชลี  แช่มชูกลิ่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ WHO  ประจำ    SEARO  เห็นความสำคัญของ E journal จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศสมาชิก  รวมถึงประเทศไทย ได้พยายามติดต่อกับผู้สนใจและมีหน้าที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข  โดย ปี 2009 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เข้าประสานงานไว้   งานไม่ก้าวหน้า และไม่เป็นที่แพร่หลายให้ได้ประโยชน์จากการพัฒนา  E-journal ตามที่ควรจะเป็น   กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีนโยบายให้ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าของงานในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  เพื่อให้ประเทศมี Electronic Journal อย่างทั่วไป และยังประโยชน์แก่วงการแพทย์ การสาธารณสุข และประโยชน์ของประชาชนต่อเนื่องไป

ลักษณะของ  Electronic Journal  ที่ควรจะเป็น โดยมีแนวคิดเป็น 5 มิติ  ดังนี้คือ

1.   E-Publication  ใช้การ  submit ผ่าน Internet เท่านั้น เพื่อการตรวจสอบที่ดีเพราะการส่งตัวเล่มหนังสือแบบระบบเดิมหนังสือนั้นอาจไม่ใช่ของจริง

2.   E-Submit and Resubmit  ต้องกระทำผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด

3.   E-Review

4.

  • E-Transaction   เรื่องการติดต่อสื่อสาร/สมัครสมาชิก/การชำระเงิน/การบอกความก้าวหน้าในการใช้บนเว็บทั้งหมด
  • 5.
  • E-Search      การสืบค้นเป็น  on web/ในระบบ IT

ตั้งเป้าหมายว่าภายใน  3  ปี  ให้มี  E-journal  ทุกชื่อเป็น  100%  และภายใน 5 ปี  ให้มีมาตรฐานเป็นสากล  ให้สำนักวิชาการสาธารณสุข  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนนำในการทำระบบให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีวารสารอยู่ในเครือข่ายชื่อ  Thailand.digitaljournals.org

 คลิกชมวิดิโอ จากภาพข้างล่าง

e-journal2

ผลการสำรวจ มีข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร คือ

ปี 2554         ค่าจัดทำวารสารแบบรูปเล่ม    เป็นเงิน     จำนวน   2,204,400   บาท

ปี  2555        เริ่มทำวารสารเป็น e-journal  ค่าใช้จ่ายในการทำลดลงอย่างชัดเจน

เหลือเพียง  จำนวน   451,750  บาท

ดังนั้น  ปี 2556  ในการประชุมครั้งนี้ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)    สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ  คือ

  1. Online submitten  ผ่าน  Internet ทางเดียว
  2. ตั้ง  Editorial process
  3. Table of Content Alert  แบบ e-mail alert
  4. DOI  (Digital of Identifier) แต่ละบทความของผู้เขียนบทความ
  5. Statistic   เพื่อให้ทราบความนิยมของผู้อ่าน

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป   ในเดือนมีนาคม 2556   ที่ จังหวัดเชียงราย

กรมการแพทย์ กับ E-journal

กรมการแพทย์ เป็นส่วนราชการ ที่มีภาระในการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย  ในการดังกล่าว ….. จะช่วยให้นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเผยแพร่บทความวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงความรู้ใหม่ และสิ่งที่ประโยชน์ต่อประชาชนได้โดยง่าย กับทั้ง ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่จะก้าวไปสู่  ประชาคมอาเชี่ยน   ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน…

นักวิชาการของกรมการแพทย์ มีความเห็นว่า กรมการแพทย์ควรได้ริเริ่ม จัดทำ e journal ชื่อ ที่จะกำหนดขึ้นตามนโยบาย เช่น Journal of ASEAN MEDICINE  หรือ JAM ในภาคภาษาอังกฤษ  ซึ่งทีมงานที่ไปประชุม นำโดย อ.อรพรรณ์ ประเมินแล้ว สามารถทำได้โดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และเป็นการเริ่มต้นที่ดี ..

e-journal

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s