เกี่ยวกับเว็บบล๊อก/About us

กลับหน้าแรก

เว็บนี้หวังไว้ว่าจะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน  แบ่งปันข้อมูลงานด้านวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีให้บริการในห้องสมุดกรมการแพทย์

แนะนำ  กรมการแพทย์  คือใคร

กรมการแพทย์  มีฐานะเป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  ได้ก่อกำเนิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8  ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีมติให้ตั้ง กระทรวงสาธารณสุข ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมกิจการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความซ้ำซ้อนและกระจายอยู่ในกระทรวงและกรมหลายแห่งให้มาอยู่ในแหล่งเดียวกัน  ยกเว้น การแพทย์ของทหาร ตำรวจและการรถไฟ  กรมการแพทย์  จึงได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่วาระนั้น โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบำบัดโรค การจัดตั้ง และการควบคุมโรงพยาบาล ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบำบัดโรคทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  มี พันโทนิตย์  เวชชวิศิษฏ์ เป็นอธิบดีคนแรก ที่ทำการแรกตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงมหาดไทย

23 พฤษภาคม ด.ศ.2485  กรมการแพทย์ได้ย้ายที่ทำการจากกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ที่วังสุโขทัย ถนนสุโขทัย โดยเช่าอาคารจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในปี พ.ศ. 2493  สำนักพระราชวังต้องการใช้วังสุโขทัยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  กระทรวงสาธารณสุขจึงขอซื้อวังเทวะเวสม์ ตำบลบางขุนพรหม อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร  กรมการแพทย์จึงได้ย้ายที่ทำการไปพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุข

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2485-2505  มีการโอนกิจการโรงพยาบาลมาอยู่ในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 34  แห่ง  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  จึงมีการโอน ปรับปรุง และก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติม รวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งสิ้น  102  แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่วนกลาง 11 แห่ง  สถาบัน 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 89 แห่ง

29 กันยายน พ.ศ. 2515 มีการรวมงานของกรมการแพทย์ งานบางส่วนของกรมอนามัย และงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป็นกรมการแพทย์และอนามัย

ปี พ.ศ. 2516  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แบ่ง กรมการแพทย์และอนามัย  ออกเป็น 2 กรม  คือ กรมการแพทย์ และ กรมอนามัย

และกรมการแพทย์ ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  ในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ โดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศก์ ฝึกอบรม ยกระดับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบงานบริการสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ

ปัจจุบันปี 2551  กรมการแพทย์ มีหน่วยงานในสังกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จำนวน 21 หน่วยงาน หน่วยงานต่ำกว่าระดับกอง ซึ่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่กรมการแพทย์ตั้งขึ้นเป็นการภายใน จำนวน 3 หน่วยงาน  และกำหนดให้ กรมการแพทย์ มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน โดยมีภารกิจสำคัญ 4 ประการคือ

1.  ศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์

2.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม

3.  การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

4.  การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน

และในปี 2551 กรมการแพทย์ มีอายุครบ 65 ปี เป็น 65 ปีของการทำงานเพื่อประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  กรมการแพทย์  ได้มีการพัฒนางานด้านวิชาการ การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาเทคโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สมคุณค่าต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2551 นี้ กรมการแพทย์ยังวางแผนที่จะพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อภูมิภาคที่จำเป็นเพิ่มขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม อีกทั้งช่วยยกระดับการให้บริการผู้ป่วย ลดอัตราป่วยและอัตจราตาย ลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยอย่างแท้จริงอีก 17 ด้าน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรคกระดูกและข้อ การผ่าตัดทางกล้อง รากฟันเทีย เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ละ อาชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น

งานห้องสมุดกรมการแพทย์   ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  จากเอกสารที่ค้นพบเป็นลายลักษณ์อักษร ได้จากเอกสารรายงานประจำปีและผลการปฏิบัติงานของ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ ได้บันทึกว่า  ตั้งแต่มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2537  เป็นต้นมา  พบว่าในแผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในนั้น  งานห้องสมุด จะถูกจัดให้อยู่ภายใต้กลุ่มงานต่างๆ และต่างวาระ  อันได้แก่  ภายใต้ กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการบ้าง กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายวิชาการบ้าง

ในปี พ.ศ. 2551  งานห้องสมุดกรมการแพทย์ สังกัดอยู่ใน  กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์วิชาการ กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายวิชาการ ภายใต้พันธกิจ

1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบ

2. เผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมการแพทย์

3. ให้บริการสารสนเทศอย่างรวดเร็วโดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

4.พัฒนาเครือข่ายแหล่งสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โดยอาศัยการดำเนินงาน  3  เรื่อง  ดังนี้

1. องค์ความรู้ส่งถึงประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลมากยิ่งขึ้น

2. การเชื่อมโยงข้อมูล

ภายในประเทศ  ร่วมมือกับ  ศูนย์ประสานงานสาขาแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ระบบจัดการ (เครื่องมือทางเทคโนโลยี) สร้างเอกสารให้เป็นระบบดิจิตอล ด้วยโปรแกรม Open Source

ตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา  โดยได้ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่เป็นตำราวิชาการ เมื่อปี 2550

สืบค้นได้ที่   http://thailibrary.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl?img=dmslib

เมื่อปลายปี  2551  ประสบปัญหาด้านบุคลากรดูแลเครื่องแม่ข่าย  จึงอยู่ในระหว่างการย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่

หากเสร็จสมบูรณ์จะได้นำเว็บไซต์ใหม่มาปรับปรุงใน webblog แห่งนี้เพื่อแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ติดต่อที่      สุวรรณ  สัมฤทธิ์     บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมการแพทย์

blogawards

ได้รับรางวัลการส่งประกวด webblog  จาก google ประเทศไทย

และ บริษัท เนชั่น

thailandblogawards

ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะการประกวดทั้งหมดร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอนุดิษฐ์  นาครทรรพ ผู้ให้เกียรติมอบรางวัล

สสส3

ได้รับเชิญจาก  สสส. ให้เป็นวิทยากรเรื่องการนำเทคโนโลยีเว็บบล๊อกมาพัฒนางานห้องสมุด

ที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพฯ

speaker2

ธุรกิจบัณฑิตย์2

ธุรกิจบัณฑิตย์1\

สสส1

สสส2

ได้รับเชิญจาก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

wordscamp3

wordscamp2

ให้การอบรม การสร้างเว็บบล๊อก กับบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์

speaker4

speaker5

address  :  ssuwan@ymail.com

Tel.            02 590 6380

 

กลับหน้าแรก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s